Stadig en rejse værd

januar 10, 2012

Refleksioner om Online Information konferencen i London, 2011 er en artikel, hvor jeg beskriver, hvorfor konferencen stadig er et betydningsfuldt møde for dem, som arbejder med informationssøgning og databaser.

 

Reklamer

Primo – det nye bibliotekssystem – er ikke nyt længere

december 21, 2011

Det har ikke været uden omkostninger at skifte til nyt bibliotekssystem. I lang tid har vi brugt det meste af vores energi på at finde os til rette i nye bibliotekssystem-omgivelser, og skønt meget er nået, er der stadig et stykke vej endnu, før vi kan erklære os fuldt tilfredse. En af de beklagelige omkostninger har været, at vi ikke har prioriteret bloggen; men det skal være slut.

Heldigvis er vi nu nået så langt, at Primo virker godt for brugerne, men medaljen har altid en bagside, og vi slås stadig med en række småfejl, som vi arbejder på at  rydde af vejen i samarbejde med vores host Det Kongelige Bibliotek.

Vi er fortrøstningsfulde og glæder os over, hvor langt vi er nået. I det nye år tager vi for alvor hul på den sidste del af projektet.  Det er Primo Central, som er en del af bibliotekssystemet, der gør det muligt at søge efter KTBs e-journals og e-books.


Nyt bibliotekssystem på KTB

maj 30, 2011

Vi tager nyt bibliotekssystem i brug på Københavns Tekniske Bibliotek ved udgangen af maj måned. Vores nye system hedder Aleph (det har nok kun interesse i snævre kredse) og den version som brugerne søger i kaldes Primo. Brugerne mødes af et system og ny grænseflade med mange af de samme funktioner og så også et par nye søgefinesser. 

Man kan søge på titler, forfattere, emner m.a. som er de gængse funktioner. Når der er dannet et søgesæt kan man søge videre i delgrupper som årstal, emner, sprog eller vælge at få vist kun det, der er på hylde.

Så langt så godt.  Biblioteketssystemet er veludviklet og kan det, vi forventer af et bibliotekssystem, og designet er i orden. Det særlig spændende kommer nu. Med det tredie system Primo Central etableres integreret søgning imellem bibliotekets forskellige ressourcer. For første gang kan vi tilbyde søgning, der søger i både bibliotekets egne registreringer og i tilkøbte databaser som fx. Ebsco, Proquest, Science Direct. Integreret søgning er på vej ud i de største danske biblioteker, og jeg synes, det er ganske enestående at et mindre bibliotek, som KTB, nu kan tilbyde det til brugerne, særlig studerende og ansatte ved Ingeniørhøjskolen i København. Release dato følger senere end adgang til Primo interface.


Små virksomheders vidensindhentning

maj 17, 2011

Innovation og adgangen til de nyeste forskningsresultater hænger sammen og effektiv brug af ny viden betyder øget omsætning. Men der er mange hindringer for virksomhederne for at indhente den ny viden fx. kompetencer indenfor vidensindhentning og prisen. Igen peges på at hvis adgangen til offentligt finansieret forskningsresultater lettes kan de små og mellemstore virksomheder optimere indenfor udvikling. Følg linket og se resultaterne fra undersøgelsen, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek  har gennemført.

http://www.bibliotekogmedier.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/servicemenu/Presse/pressemeddelelser/Adgang_til_viden_er_en_central_forudsaetning_for_innovation._Sammenfatning_af_rapport.pdf


Patron driven acquisition (PDA)

april 15, 2011

Tidligere havde KTB en ebogspakke fra Ebrary der bestod alle mulige og umulige titler set i forhold til vores brugere. Det var langt fra alle bøger der var relevante, og endnu færre af dem blev brugt. Vi kunne godt købe emnespecifikke pakker, men de var dyrere end den samlede pakke vi havde via DEFF. Derfor var vi vældig interesserede da Ebrary lancerede deres PDA model i efteråret 2010. I korte træk, er princippet bag PDA modellen, at det er brugerne der køber bøgerne ud fra deres brug af enkelte titler fra en samlet pakke af bøger indenfor en række prædefinerede emner. Biblioteket vælger det budget der skal være for modellen og når det er brugt er der kun adgang til de titler brugerne har købt via deres brug af basen. Et køb udløses af antal læste eller printede sider. Tanken er så, at bibliotket kun betaler for de bøger der reelt benyttes og ikke de tusindvis af bøger der aldrig benyttes. Brugerne oplever ikke at de køber bøgerne, da de bare søger i den bagvedliggende prædefinerede base og derfra benytter de bøger de finder relevante.

Kritiske røster hævder at det farlige ved denne model er at vi overlader styringen til vores lånere, og ikke har den samme kontrol med budgettet for basen som tidligere.  Dette er kun sandt hvis man tillader adgang uden styring og kontrol med benyttelsen. Men hvilke styringsredskaber har man så? For det første bestemmer man selv hvordan databasen hvor bøgerne købes fra sammensættes. Derved sikre man sig, at der kun tilkøbes bøger som har en faglig relevans for ens brugere og som forhåbentlig vil blive benyttet af andre end den der har købt den. Dernæst kan man definere hvor dyre bøger man vil give adgang til. Vi valgte den åbne ikke-restriktive tilgang til modellen, for at få nogen erfaringer og data om brugernes benyttelse af basen, herunder i særdeleshed hvilke bøger de benyttede. Dette er som før nævnt en farlig tilgang, men også lærerig hvis man har lidt is i maven. Vi opererer ikke med en tårnhøj budget og har også været indforstået med at muligvis måtte tilføre ekstra midler til budgettet. Status er nemlig nu, at budgettet er ved at være opbrugt. Den primære årsag til det er vores  undervisning i Ebrary. De studerende er meget motiverede for at bruge vores ebogsdatabaser og de er en vigtig del af vores undervisning. Problemet er bare, at når man har et hold af 30 studerende der samtidig søger og kigger på basen, og derved udløser et eller flere køb af bøger, sker der et uforholdsmæssigt brug af basen. Statistikken for de snart første 4 måneder viser at købene fordeler sig jævnt og nogenlunde indenfor vores budget hvis man spreder det ud over et år. Undervisningen drænede ca 60% af budgettet og flere af de købte bøger har ikke været brugt siden. På baggrund af dette har vi kontaktet Ebrary, for at diskutere muligheden for at etablere adgang til en form for testbase til brug i undervisningen. De er gået videre med vores forespørgsel og vi håber meget at det kan lykkes, for vores budget kan ikke bære den dræning der sker i forbindelse med undervisningen.

PDA modeller fåes fra andre ebogsudbydere og findes i flere varianter. Vores foreløbige erfaring viser at det kræver en del mere styring og administration end traditionelle ebogspakker. Men samtidig rummer PDA modeller nogen muligheder for tilpasning af ebogs udbudet til de enkelte bibliotekers behov og ønsker. Vi er i hvert fald ikke færdige med PDA, men vil evaluere det nærmere i slutningen af året.


Hvad skal vi måle

april 11, 2011

Hvad, hvordan og hvorfor statistik. Biblioteker har i mange år samlet tal sammen til den årlige biblioteksstatistik. Vi tæller, hvor mange bøger vi har købt og kasseret, hvor mange databaser vi stiller til rådighed og hvor mange artikler, der læses. Vi tæller kvadratmeter, computere og undervisningslektioner. Vi tæller udlån og økonomi. Hvad bruger vi det så til? Ja, forventeligt bruger ministerier og styrelser tallene til overordnet at tegne et billed af tendenser og benyttelse. Lokalt bruger vi det til at fx. aflæse brugsmønster på bøger; vurderer behov for trykte materialer i forhold til udlån og i forhold til brug af e-bøger.

Data på ovevnævnte emner henter vi fra bibliotekssystemet. Hvis vi skal tælle antal besøgende i biblioteksrummet, må vi sætte en tæller på døren. Når man tæller antal besøgende, tegner der sig en overordnet billed af antal brugere af rummet, men det fortæller ikke hvad brugerne foretager sig.

Ikke at jeg selv har fundet på det kloge synspunkt, men hvordan tæller vi værdien af biblioteket? Den værdi et bibliotek og ressourcerne repræsenterer ved brugernes vidensindhentning og tilegnelse af viden? Og hvad ville det have kostet hvis institutionen skulle købe artikler til forlagenes dagspris i stedet for gennem biblioteksaftaler? Det kunne være spændende, hvis der blev udviklet et supplerende tankesæt og standardiserede sammenlignelige datasæt over bibliotekets mange andre værdier.


Open access

marts 25, 2011

Den endelige rapport fra Open access-udvalget er offentliggjort af videnskabsministeren. Men en national strategi lader vente på sig og først skal der afholdes en konference (d. 10.6).

Videnskabsministeren skulle have udtalt at truslen for de små danske tidsskriftsforlag, der er truet på deres eksistens hvis anbefalingerne om frit tilgængelighed af offentligt finansieret forskning følges, skal løses men ikke ved hjælp af statsstøtte som fx. biblioteksanskaffelse. Og jeg forestiller at det kan være svært fortsat at sætte sig op imod den præmis af offentligt finansieret forskning også skal være fuldt og gratis tilgængeligt.


Informationskompetence

marts 23, 2011

Studerendes informationskompetence, eller evne til at søge informationer, er et fælles ansvar. Den studerende, biblioteket og Ingeniørhøjskolen. Bibliotekarer arbejder kontinuerligt på at vejlede og undervise vores studerende, så de kommer godt i gang med at søge informationer. Vi tilbyder studerende at oparbejde kendskab til databaser og få kendskab til strukturen for faglig videnspublicering. Det er en fordel at kende forskel på den viden, der ligger i en avisartikel og en faglig artikel, og at vores vidensindhentning i uddannelsessammenhænge kan ikke bare baseres på gratisinformationer fundet ved enkelordssøgninger i en søgemaskine.

Studerendes indhentning af viden kommer til udtryk i f.eks. en projektrapport. Referencelisten er et spejl af vidensindhentningen og anvendte vidensressourcer. Af listen, teksten og den faglige vurdering vurderes det om forfatteren formulere sit informationsbehov,  indhenter information fra relevante kilder og tilegner sig ny viden i problemløsning.  Det er altså nødvendigt at studerende lever op til krav om referenceskrivning.

Der er studerende rundt om på landets uddannelsesinstitutioner, hvis opgave ikke godkendes på grund plagiat. Men det er ganske let at copy-paste fra digitale dokumenter og det får skoler til at anskaffe sig værktøjer, der afslører plagiat. Det er ikke kun toppen-af-poppen, der undersøges, jf. forskerskandale på Københavns Universitet og sagen om Guttenberg fra Tyskland.

Vi skal skærpe opmærskomheden om viden og dokumentation.
Derfor er iPad blevet en succes – bny

marts 16, 2011

Har Apple virkelig skabt et værktøj, som også virksomheder kan få glæde af?

Læs Sten Løcks analyse her fra Berlingske Nyhedsmagasin

Derfor er iPad blevet en succes – bny.


Serie Udsyn. Biblioteker rundt om i verden

marts 11, 2011

Biblioteker som oplevelsescenter

Library 10 i Helsinki kombinerer bibliotek og musik.   

Helsinki Foto

Der er adgang til øvelokaler med instrumenter, studie og scene med mixerpult og lyssætning til brug for koncerter.

Biblioteket tilbyder arbejdsfaciliteter som grupperum, pc’ere, laptops, trådløst internet og der er offentlig adgang.

 Henvisninger:

The Library 10

http://www.lib.hel.fi/en-GB/kirjasto10/

 Garagen i Malmø

Bibliotek med mere i en 100 år gammel garage i krydsfeltet mellem tre af Malmøs mere nedslidte kvarterer. Her er bøger, økologisk café, scene og kreativt værksted.

Gararagen er et kommunalt sted,  som udspringer af indsatsområderne

Bibliotek med vægt på nye idéer – en satellit under Malmø Stadsbibliotek, Byplanudvikling i samarbejde med Malmø Universitet, Lokale kvarters-projekter for borgerne og et Dialogforum.

Der er tale om en ikke-instituel ramme, der skal fyldes ud efter det brugerorienterede begreb og af brugerne

 Malmø Garagen Foto 

Foto: Malmø Stadsbibliotek.

Henvisninger:

Garaget

http://www.malmo.se/Medborgare/Biblioteken/Vara-bibliotek/Garaget.html